Plan komunikacji LGD

Drukuj

LGD wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju będzie realizować zadania informacyjno-promocyjne i aktywizacyjne, ujęte w planie komunikacji oraz planie działania LSR.

Plan komunikacji dla obszaru LSR będzie wspierać realizację celów określonych w LSR przez mieszkańców obszaru LGD – potencjalnych beneficjentów poprzez zachęcenie ich do korzystania ze środków PROW, dzięki dostarczeniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o wsparcie LEADER oraz upowszechnianie efektów realizacji LSR na obszarze LGD.

Celem ogólnym planu komunikacji jest zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku LGD „Dolina Giełczwi”, będącej realizatorem LSR 2016-2022 i stosującej w tej realizacji podejście LEADER.

Celem działań jest ponadto utrwalenie i pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców obszaru LSR dla istnienia samych funduszy oraz skutków ich działania w gminach.

Na tej podstronie będziemy zamieszczali bieżące informacje o wynikach działań w ramach planu komunikacji.

Jeśli chcieliby Państwo przekazać nam swoje uwagi dotyczące działań informacyjnych LGD – prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety i przesłanie jej na adres e-mailowy biura Ankieta monitorująca Plan komunikacji

Wyniki badań z przeprowadzonych przez LGD działań informacyjnych:

Harmonogramy planu komunikacji: