Realizacja projektu

Drukuj

W tej zakładce zamieszczane będą praktyczne informacje dotyczące wdrażania, rozliczania i monitorowania projektów realizowanych w ramach LSR.

Przystępując do realizacji projektu/operacji Beneficjent powinien zapoznać się z zapisami Umowy o przyznaniu pomocy, przede wszystkim z zobowiązaniami Beneficjenta.

Zmiana umowy przez Beneficjenta:

Uwaga! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD. Beneficjenci, którzy podpisali już umowy z Urzędem Marszałkowskim i planują wprowadzić zmiany w tej umowie skutkujące podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunąć termin złożenia wniosku o płatność) muszą się uprzednio zwrócić do LGD o zaopiniowanie tej zmiany.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy (pobierz)

Obowiązek ten, wynika z treści umowy o przyznaniu pomocy: „Złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania” (§ 12, pkt. 7 umowy – dla podejmujących; § 14, pkt. 7 umowy – dla pozostałych podmiotów).

„Ulga na Start” w ramach poddziałania 19.2 (rozpoczęcie działalności gospodarczej):

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 06.03.18r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) wprowadzającej zmiany dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dot. możliwości skorzystania przez ww. osoby z tzw. „ulgi na start”, uprzejmie informujemy, iż beneficjenci podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy nie podjęli działalności gospodarczej we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ww. ustawy, do 30.04.18r., mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy stanowiącego, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Beneficjenci, którzy chcą skorzystać bądź skorzystali już z „ulgi na start” tzn. świadomie nie złożyli w ramach wniosku o płatność pierwszej transzy dokumentów ZUS w związku z ww. uprawnieniem obowiązani są podpisać oświadczenie dot. korzystania w ramach poddziałania 19.2. zawierające dane identyfikujące beneficjenta, jego oświadczenie dotyczące korzystania z uprawnień wynikających z art. 18 ust 1 ww. ustawy oraz zobowiązanie dotyczące zgłoszenia się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy. Nadmieniamy  również, że nie będzie konieczne aneksowanie już zawartych umów o przyznanie pomocy w ww. zakresie.

Obecnie ARiMR prowadzi prace nad zmianą formularza umowy dla operacji na podejmowanie działalności gospodarczej uwzględniające ww. uprawnienia dla nowych beneficjentów. Uaktualniana jest również instrukcja wniosku o płatność.

Zasady promowania projektu:

Beneficjent, który otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich ma obowiązek o tym informować, ponieważ wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wykorzystywane są jej zasoby finansowe.

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (pobierz) i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)pobierz.

Na podstawie ww. przepisów została opracowana „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (dostępna poniżej do pobrania) np. na stronie tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat środków i działań współfinansowanych przez EFRROW należy zamieścić wyraźne wskazanie na udział UE: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, a także logotyp (emblemat) UE, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu LEADER. Należy również zamieścić logotyp LGD, za pośrednictwem której została przyznana pomoc.

Plakat A3 lub tablicę informacyjną zamieszcza beneficjent, jeżeli całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza 50 tys. euro (przykład na str. 23 i 25 oraz w załącznikach do Księgi). Dla plakatu minimalny format to A3. Plakat podobnie jak tablica może mieć orientację pionową lub poziomą. Uwaga! A3 to znormalizowany format arkusza o wymiarach 297×420 mm.

Plakat lub tablica zawiera odpowiednio, w zależności od działania/poddziałania PROW 2014-2020:
• nazwę/tytuł operacji (zgodnie z treścią umowy o przyznaniu pomocy),
• główny cel operacji (zgodnie z treścią umowy o przyznaniu pomocy),
oraz
• nazwę działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja,
• znak (symbol) Unii Europejskiej,
• slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
logo KSOW – w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach KSOW,
• logo Leader w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader,
• logo PROW 2014-2020.
Informacje te zajmują przynajmniej 25% powierzchni plakatu lub tablicy.

Plakat należy umieścić w miejscu realizacji operacji/siedzibie beneficjenta przez cały czas realizacji operacji. Plakat można zamieścić np. przy wejściu do budynku, w którym beneficjent ma swoją siedzibę lub w miejscu realizacji operacji. Jeśli działania związane z realizacją operacji odbywają się w kilku budynkach, plakaty powinny zostać umieszczone w każdym z nich.

Plakat należy wykonać z takiego materiału, by informacje, które się na nim znajdują były widoczne i czytelne przez cały ten czas. 

Do pobrania plakat do edycji

Logotypy do pobrania na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsitutaj.

Logotyp LGD „Dolina Giełczwi” – LOGA LGD.

Księga_wizualizacji_znaku_PROW_2014-2020_obowiązująca od 1 czerwca 2020 r.
Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców:

Uwaga! Z dniem 18.04.2020 r. konkurencyjny tryb wyboru wykonawców przestał obowiązywać beneficjentów poddziałania 19.2: https://archiwalna.dolinagielczwi.org/komunikat-konkurencyjny-tryb-wyboru/

W przypadku, gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 30 tys. euro netto, Beneficjent zobowiązany jest do wyboru wykonawcy / dostawcy / usługodawcy z zachowaniem konkurencyjnego trybu.

Stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań nie dotyczy Beneficjentów poddziałania 19.2. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Konkurencyjnego trybu nie stosuje się również do kosztów ogólnych poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Zalecamy skorzystanie z Poradnika dla Wnioskodawców i Beneficjentów przy przeprowadzaniu postępowań w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i przy stosowaniu przepisów prawa z tego zakresu. W poradniku znajdują się również wzory dokumentów (wzór zapytania ofertowego, protokołu).

Poradnik do pobrania – Poradnik_konkurencyjnosc_16.04.2019_wersja_ostateczna

Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna)

Dokument jest wymaganym załącznikiem do wniosku o płatność w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, wykazał w kosztach kwalifikowalnych VAT, a z informacji z otrzymanej z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów pod adresem https://ppuslugi.mf.gov.pl/ bazy podatników VAT, wynika, że Beneficjent figuruje jako czynny podatnik VAT.
Z uwagi na fakt, iż oczekiwanie na wydanie przez upoważniony organ ww. dokumentu może trwać do trzech miesięcy, co w zasadniczy sposób wydłuża termin rozpatrywania wniosku o płatność, zasadne jest, zgodnie z informacją wskazaną w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, aby Beneficjent, który ubiega się o włączenie kosztu VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji, złożył stosowny wniosek do właściwego organu o wydanie ww. interpretacji indywidualnej z odpowiednim wyprzedzeniem.

Informacje szczegółowe: http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji

Interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wniosek należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opłatę za wydanie interpretacji w wysokości 40 zł należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: NBP O/O Katowice, 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Formularz wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej: ord-in – cały

Formularz wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej – aktywny pdf: ordin8wip

Ankieta monitorująca:

Każdy beneficjent po zakończeniu realizacji operacji i otrzymaniu płatności końcowej będzie zobowiązany do złożenia w LGD ankiety monitorującej wdrażanie LSR w ciągu 14 dni od dnia otrzymania płatności ostatecznej. Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność.

Ankieta monitorująca realizację LSR Dolina Giełczwi – do pobrania