Przyroda

Drukuj

Ukształtowanie terenu LGD jest zróżnicowane, co wynika z położenia geograficznego w obrębie dwóch mezoregionów: Płaskowyżu Świdnickiego i Wyniosłości Giełczewskiej.

Teren Płaskowyżu Świdnickiego stanowi dosyć płaska równina denudacyjna, wymodelowana w marglach i pozbawiona pokrywy lessowej. Wysokości obniżają się od 230-240 m na południu do 200 m n.p.m. na północy. Miasto Świdnik położone jest na wysokości 215 m n.p.m. na Płaskowyżu Świdnickim. Na Wyniosłości Giełczewskiej, po lewej stronie Wieprza, wyniosłości bezwzględne przekraczają nawet 300 m n.p.m. Na znacznej części Wyniosłości Giełczewskiej występują formy trzeciorzędowe. W strefie działu wodnego pomiędzy Wieprzem i Bystrzycą odnaleźć można resztki osadów mioceńskich. Sieć wodna ma tu układ promienisty, a doliny są przeważnie asymetryczne. Opisywany obszar ma teren falisty, urozmaicony dolinkami i garbami, przechodzący ku północy w monotonną równinę. Na powierzchni występują margle, które w obrębie wzniesień nadbudowane są gezami i opokami. Spotyka się pylasto-piaszczyste pokrywy zwietrzelinowe, a w dnach dolin utwory czwartorzędowe.

Na obszarze LGD ochroną zostało objęte 10 649,0 ha, co stanowi 18,9% powierzchni ogólnej obszaru, w tym:

  • Parki krajobrazowe – 9 089,0 ha,
  • Rezerwaty przyrody – 24,5 ha,
  • Obszary chronionego krajobrazu – 1 310,00 ha

Największy obszar objęty ochroną znajduje się na terenie gminy Rybczewice i Milejów.

Znajduje się tu obszar Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (57% powierzchni gminy Milejów), ponadto w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na terenie gminy Milejów wyznaczono specjalny obszar ochrony „Dolina Środkowego Wieprza” w celu ochrony siedlisk przyrodniczych. W otulinie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego znajduje się również północno – wschodni skraj gminy Mełgiew oraz 150 ha terenu gminy Trawniki – jest to część południowa parku, mająca dolinny charakter i odznaczająca się wyraźnym zróżnicowaniem typów krajobrazu.

Na obszarze LSR , 37,2% obszaru Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w celu ochrony typowych dla Wyniosłości Giełczewskiej krajobrazów znajduje się na terenie gminy Rybczewice, co stanowi blisko połowę (45%) jej obszaru. Ten wyjątkowy krajobraz tworzą liczne źródliska i wąwozy osiągające długość do 1 km, a głębokość do 15 m.

W granicach obszaru LGD (gm. Mełgiew) znajduje się północno-wschodni fragment Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu o powierzchni około 100 ha.

Do objęcia ochroną na obszarze LGD jest projektowana strefa ochrony źródliskowej w Krępcu oraz zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Lubieniec” – oba na terenie gm. Mełgiew.

Interesujące przyrodniczo, a ustawowo chronione dla zachowania jego wartości naukowych, krajobrazowych, estetycznych i dydaktycznych są rezerwaty przyrody na terenie LGD:

  • rezerwat przyrody „Wierzchowiska” o powierzchni 24,5 ha (gm. Piaski) obejmuje fragment naturalnego lasu dębowego (okazy dębów szypułkowych ponad 140 letnie, lip oraz starych modrzewi z zasadzenia). Na terenie rezerwatu znajdują się także dwa starsze pomnikowe dęby.
  • rezerwat „Bilsko” w okolicy miejscowości Białka, Białka-Kolonia i Zgniła Struga (gm. Milejów), obejmuje zespół torfianek z różnorodnymi zespołami roślinności wodnej i torfowiskowej, ostoja ptaków.
  • rezerwat „Uroczysko Sosnowiec” w okolicy Łańcuchowa (gm. Milejów), obejmuje fragment doliny Wieprza z licznymi starorzeczami oraz lasy łęgowe i bory mieszane.

Przez teren LGD przepływają rzeki: Giełczew, Stawek (Mełgiewka), Sierotka, Marianka, Radomirka i Wieprz.

Na terenie LGD znajdują się 34 pomniki przyrody. Stanowią je głównie pojedyncze drzewa i drzewostany: lipy drobnolistne i srebrzyste, odmiana purpurowej buku pospolitego, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, modrzew europejski, platan klonolistny oraz grusza zwyczajna.