Klauzula informacyjna

Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA –
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
w Stowarzyszeniu LGD „Dolina Giełczwi”

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” z siedzibą w Bystrzejowicach Drugich 15, 21-050 Piaski. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem danych – nr tel. 81 52 53 012 e-mail: biuro@archiwalna.dolinagielczwi.org

2. Dane będą przetwarzane w celach:

a) związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia w stosunku do swoich członków;

b) związanych z procesami rekrutacji kandydatów na pracowników;

c) związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej;

d) związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi”, w tym m.in. procedury oceny i wyboru wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń i innych spotkań i wydarzeń.

3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez nasze Stowarzyszenie opiera się na:

a) zadaniach Stowarzyszenia jako administratora danych (np. związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia)

b) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonywania podpisanej umowy,

c) obowiązkach wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości),

d) obowiązkach wynikających z realizacji  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi”, w tym m.in. procedury oceny i wyboru wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń,

e) zgodzie osób, których dane są przetwarzane – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Za odbiorców mogą być uznane:

a) wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. policja, organy kontroli państwowej), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie;

b) operatorzy pocztowi,

c) banki w zakresie realizacji płatności,

d) podmioty świadczące na rzecz LGD usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na LGD przez przepisy prawa,

e) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,

f) inne instytucje finansujące projekty realizowane przez Stowarzyszenie.

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres:

a) niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 a – c),

b) nie krótszy niż do 31 grudnia 2028 roku – w przypadku realizacji celu określonego w pkt. 3 d), tj. przetwarzania danych osobowych w celu związanym z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi”, w tym m.in. procedury oceny i wyboru wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń i innych spotkań i wydarzeń.

6. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);

b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);

c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);

e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);

f) wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);

g) wycofania zgody w przypadku, gdy Stowarzyszenie uzyskało taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych.

7. Środki zabezpieczające dane osobowe

Pracownicy Stowarzyszenia posiadający upoważnienia do przetwarzania danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

W Stowarzyszeniu wdrożono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych.

8. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej.

 


 

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UDOSTĘPNIANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM FANPAGE NA PORTALU FACEBOOK

Administratorem danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook jest Facebook Ireland Ltd, z siedzibą w: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych określają zasady dotyczące danych zawarte w Regulaminie Facebooka. Administrator fanpage Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi – pod nazwą LGD „Dolina Giełczwi” – jest jednocześnie współadministratorem danych osobowych, który jest zobowiązany – obok Facebook Ireland – do ochrony Państwa danych osobowych. Poniższa klauzula informacyjna określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi” za pośrednictwem fanpage na Facebook.

 

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi” z siedzibą w Bystrzejowicach Drugich 15, 21-050 Piaski (zwany dalej „administratorem danych”).

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@archiwalna.dolinagielczwi.org lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt. 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Fanpage na portalu Facebook pod nazwą LGD „Dolina Giełczwi” zawiera adres skrzynki mailowej, numer telefonu kontaktowego, umożliwia komentowanie i reagowanie na posty oraz kontaktowanie się za pośrednictwem aplikacji Messenger.

  • Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail, numer telefonu oraz dobrowolnie podanych danych we wiadomości) w celu udzielenia informacji, w sprawie których się kontaktujesz.
  • Komentując lub reagując na post zamieszczony na fanpage, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyświetlonych na portalu (w szczególności imienia i nazwiska/ nazwy użytkownika oraz zdjęcia profilowego i ew. danych zawartych w komentarzu) w celu przekazania nam swojej opinii.
  • Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem aplikacji Messenger zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych (imienia i nazwiska lub innej nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego oraz ewentualnych danych podanych we wiadomości) w celu udzielenia informacji, w sprawie których się kontaktujesz.

W celu gromadzenia danych statystycznych portal Facebook stosuje pliki cookies. Odwiedzenie naszego fanpage oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. Przejdź do polityki cookies.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest: udzielanie odpowiedzi na wiadomości, dostarczanie informacji, analiza danych statystycznych związanych z korzystaniem przez użytkowników z fanpage na portalu Facebook, cele wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy dotyczącej wdrażania Działania 19. PROW na lata 2014-2020 (w szczególności zobowiązanie do świadczenia nieodpłatnego doradztwa, składania sprawozdań, prowadzenia monitoringu działań, przechowywania dokumentacji dla celów dowodowych do 31.12.2028r.)

4. ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe są przekazywane spółkom z grupy operatora obsługującego portal Facebook, zgodnie z Regulaminem Facebooka, który akceptujesz korzystając z portalu.

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze, Zarządowi Województwa Lubelskiego (w celu udokumentowania realizacji działań informacyjnych, w szczególności doradztwa z zakresu Działania 19. PROW 2014-2020), organom uprawnionym do kontroli administratora danych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Najwyższa Izba Kontroli) podmiotowi świadczącemu usługi hostingu strony internetowej (wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usługi hostingu strony internetowej).

5. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Przez wzgląd na powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników portalu Facebook, w tym Facebook Inc. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).Przekazanie danych do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji jest równoznaczne z ich zobowiązaniem do właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Facebook.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

7. PROFILOWANIE DANYCH

Administrator danych nie profiluje danych osobowych osób odwiedzających jego fanpage.
Dane osobowe podlegają profilowaniu przez Facebook Ireland Ltd. w celu wyświetlania sprofilowanych reklam na portalu Facebook. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Facebook.

8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (stosownie do art. 15 RODO),
  • sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (stosownie do art. 16 RODO),
  • usunięcia danych osobowych (stosownie do art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (stosownie do art. 18 RODO),
  • przenoszenia danych (stosownie do art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu (stosownie do art. 21 RODO),
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (stosownie do art. 7 ust. 3 RODO),

z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Odwiedzenie fanpage Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi”  na portalu społecznościowym Facebook  oznacza akceptację przez Państwa niniejszej klauzuli.