Zasady i warunki wsparcia

Drukuj

Szanowni Państwo, 

Pracownicy LGD świadczą bezpłatne doradztwo wszystkim potencjalnym beneficjentom w zakresie zasad i warunków pozyskania wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Na jakich zasadach udzielane jest doradztwo w LGD? prosimy o zapoznanie się z Regulaminem doradztwa


BENEFICJENCI

Osoba fizyczna

Warunki, jakie musi spełniać osoba fizyczna ubiegająca się o wsparcie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. jest pełnoletnia,
 3. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212),
 4. miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 5. posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany „numerem identyfikacyjnym” – (pobierz wniosek o wpis do ewidencji producentów),
 6. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 7. w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 8. nie została tej osobie dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1-4 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Osoba prawna

Warunki, jakie musi spełniać osoba prawna ubiegająca się o wsparcie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:

 • siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany „numerem identyfikacyjnym” (pobierz wniosek o wpis do ewidencji producentów).

Uwaga!

Zgodnie z zapisami LSR “Dolina Giełczwi” o pomoc w zakresach wymienionych w Rozporządzeniu LSR § 2 ust. 1 pkt. 1), 5), 6), 8) nie będą ubiegać się jednostki sektora finansów publicznych (gmina, powiat).

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Warunki, jakie musi spełniać jednostka ubiegająca się o wsparcie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:

 • siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
 • posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany „numerem identyfikacyjnym” (pobierz wniosek o wpis do ewidencji producentów).

ZAKRES WSPARCIA

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

1.Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

2. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną „LSR”, przez:

a) podejmowanie działalności gospodarczej,

b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności,

c) rozwijanie działalności gospodarczej,

– w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;

3. Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub

b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub

c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;

4. Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;

5. Zachowania dziedzictwa lokalnego;

6. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

7. Budowy lub budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

8. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.


OGÓLNE WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 4. inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji, tj. co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.

Biznesplan, powinien zawierać co najmniej:

 • opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
 • wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;
 • informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
 • wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
 • planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

Uwaga! warunek pkt. 5) nie ma zastosowania, w przypadku przyznawania pomocy na operacje, realizowane wyłącznie w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 • budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
 1. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 2. podmiot wnioskujący wykaże, że:
 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

Uwaga! Warunek pkt. 7) nie ma zastosowania w przypadku przyznawania pomocy na operacje, realizowane wyłącznie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 1. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
 2. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 500 tys. złotych na jednego beneficjenta.


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY – do pobrania:

Opracowane informacje do pobrania uwzględniają treść rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.