Dokumenty stowarzyszenia

Drukuj

Jak dołączyć do LGD?

Zgodnie ze statutem LGD, nowych członków przyjmuje Zarząd. Do LGD przystąpić mogą osoby fizyczne, osoby prawne (firmy, instytucje, samorządy, stowarzyszenia itp.). W takim wypadku, osoba prawna deleguje do LGD osobę fizyczną, która będzie ją reprezentować.

Gmina nie może być członkiem dwóch różnych LGD.

Zarówno w przypadku osoby prawnej jak i fizycznej, istotne jest aby osoby te mogły i chciały aktywnie wspierać realizację celów Stowarzyszenia, określonych w statucie oraz złożyły deklarację członkowską.

Głównym celem statutowym jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego Doliny Giełczwi i Wieprza. Działalność naszego Stowarzyszenia adresowana jest do osób i podmiotów zamieszkałych lub prowadzących działalność na obszarze LGD. Będą one mogły korzystać z funduszy pomocowych zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju i przyznanych przez instytucję zarządzającą według zasad określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi” zapewnia swobodny i niedyskryminujący dostęp do członkostwa w LGD wszystkim podmiotom z obszaru LGD.