O LGD

Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” jest partnerstwem trójsektorowym w formie stowarzyszenia składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych realizującym określone w statucie cele.

Początkowym etapem partnerstwa była niesformalizowana współpraca jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu świdnickiego oraz przedsiębiorców i innych podmiotów z sektora społecznego. Rozpoczęcie współpracy od początku miało służyć zawiązaniu partnerstwa i powstania Lokalnej Grupy Działania.

Stowarzyszenie zostało zawiązane na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się w dniach 3 i 7 lipca 2008 roku. W dniu 15 lipca 2008 r. został złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Lublinie o rejestrację Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zostało wpisane do KRS pod nr 0000312045 w dniu 25.08.2008 r.