Przygotowanie LSR na lata 2023-2027

Drukuj

1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR

LSR LGD „Dolina Giełczwi” na lata 2023-2027 zostanie przygotowana przy aktywnym udziale lokalnej społeczności. Partycypacja społeczna i odpowiednie zaangażowanie mieszkańców obszaru w proces tworzenia, wdrażania i monitorowania strategii pozwoli multiplikować efekty planowanych zmian i prowadzić do rozwoju obszaru w długim okresie.
W procesie przygotowania LSR wyróżniliśmy następujące kroki (zadania):
I) analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru,
II) zdefiniowanie celów i ustalenie ich hierarchii,
III) określenie odnośnych działań i planowanych przedsięwzięć będących sposobami realizacji LSR oraz określenie wskaźników, które zobrazują stopień realizacji przedsięwzięć, a także grup docelowych, których te przedsięwzięcia dotyczą.
Dopuszczamy możliwość procesów równoległych i przeplatających się ze sobą, w zależności od potrzeb i przebiegu całego procesu.

Etapem rozpoczynającym proces planowania strategicznego będzie rozpoznanie stanu obecnego. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru objętego strategią będzie punktem wyjścia do formułowania kolejnych założeń i zamierzeń w dalszym planowaniu rozwoju. Sytuacja zastana jest skutkiem różnych działań i czynników działających na danym obszarze w przeszłości, ale jest jednocześnie bazą, której uwarunkowania będą rzutować na stan spodziewany w przyszłości. Zatem gruntowna diagnoza będzie bazą do dalszych działań. Oprócz zebrania danych statystycznych, które ze względu na utrwaloną metodologię ich zbierania pozostają źródłem obiektywnym, planujemy zebrać opinie społeczności lokalnej.
W tym celu zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin należących do LGD „Dolina Giełczwi”, na których zebrane zostaną opinie o stanie obecnym, rozpoznane potrzeby i potencjały obszaru. Planujemy organizację 5 spotkań (po 1 spotkaniu z mieszkańcami w każdej z gmin należących do LGD), na których zgromadzeni interesariusze będą aktywnie współpracować na rzecz dobra społeczności.
Spotkania będą odbywać się w siedzibach instytucji publicznych, które zwyczajowo w danej gminie są miejscem spotkań (sale sesyjne w urzędach, domy kultury, biblioteki, itp.). Wybór miejsca spotkań podyktowany jest zapewnieniem neutralności zgromadzonym uczestnikom. Spotkania będą odbywać się w godzinach popołudniowych umożliwiając przybycie na spotkanie osobom czynnym zawodowo.
Na spotkaniach identyfikujących stan obecny zostanie przeprowadzona analiza SWOT – klasyczne narzędzie stosowane w zarządzaniu strategicznym, przeprowadzona przy wsparciu eksperta zewnętrznego.
Dyskusja będzie ukierunkowana na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa i wyludnienia, partnerstwo w realizacji LSR.
Uzupełnieniem informacji zebranych podczas spotkań gminnych będzie ankietowe badanie opinii publicznej przeprowadzone w formie on-line (https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgd_dolina_gielczwi_-_mieszkancy).
Na etapie zbierania opinii, definiowania potrzeb i problemów, z poprawnie przeprowadzonej analizy SWOT powinny klarować się z jednej strony atuty obszaru, które warto podkreślać, utrzymywać ich wysoką rangę i pielęgnować jako filary rozwoju, z drugiej strony bolączki, których skutki należałoby w przyszłości ograniczyć lub jeśli to możliwe wyeliminować. Uczestnictwo społeczności na tym etapie formułowania strategii jest nie do przecenienia ze względu na doskonałą znajomość lokalnej specyfiki.
W ramach partycypacyjnego tworzenia strategii chcemy stworzyć przestrzeń do rozmowy i wyrażania opinii. Dlatego, w trakcie całego procesu przygotowania LSR, w biurze LGD będą prowadzone cykliczne (przynajmniej dwa razy w miesiącu, stały dzień i godzina) dyżury konsultacyjne otwarte dla wszystkich mieszkańców chcących przekazać swoje uwagi i opinie. Dyżury zamierzamy organizować w swobodnej formule „rozmowa przy kawie”.

W zależności od etapu na jakim będzie proces konsultacyjny, uczestników spotkań będziemy informować o postępach prac nad dokumentem strategii. Wnioski będą wyciągane na bieżąco, propozycje i uwagi będą rozpatrywane z należytą starannością, co zapewni uwzględnianie głosu mieszkańców na każdym etapie konsultacji społecznych.

W kolejnych krokach przygotowania LSR udział w pracach nad strategią podejmie Zespół ds. LSR składający się z pracowników biura LGD przy wsparciu eksperckim i lokalnych liderów. Zespół ds. LSR będzie w sposób równościowy reprezentował interesy wszystkich grup zaproszonych do współpracy.
W ramach co najmniej dwóch spotkań roboczych Zespołu zostaną zdefiniowane cele strategii i ich hierarchia, zostaną określone działania i planowane przedsięwzięcia oraz wskaźniki, które zobrazują stopień realizacji przedsięwzięć. Ocena planowanych przedsięwzięć zostanie poddana analizie kryteriów takich jak: trafność, efektywność, skuteczność, oddziaływanie, trwałość, realność założeń, mierzalność efektów, itp.
Wyniki prac Zespołu zostaną upublicznione na stronie internetowej w formie raportu, w którym zaprezentujemy analizę przyjętych bądź odrzuconych wniosków z konsultacji. Raport zostanie poddany konsultacjom w formie możliwości składania wniosków i uwag.
Zakładamy, że na ostateczny kształt strategii i przyszły kierunek rozwoju „Doliny Giełczwi” będzie miał obecny wpływ potencjał obszaru i bieżące potrzeby rozwojowe sformułowane przez społeczność lokalną.

W całym procesie przygotowania LSR zostaną wykorzystane zróżnicowane środki komunikacji ze społecznością lokalną: tradycyjne (ogłoszenia w formie plakatów, spotkania) i elektroniczne (strona internetowa, facebook, ankiety on-line, mailing).
Mieszkańcy zostaną zaproszeni do czynnego działania w pracach nad strategią w sposób uznany jako zwyczajowy na obszarze LGD. Ogłoszenia o planowanych spotkaniach będą rozwieszone w łatwo dostępnych budynkach użyteczności publicznej. Informacja o przystąpieniu do przygotowania strategii i o spotkaniach z interesariuszami zostanie podana na stronie internetowej LGD. Strona internetowa i fanpage LGD będą głównymi narzędziami do kontaktu z mieszkańcami obszaru w procesie przygotowania LSR.
Realizując plan włączenia społeczności w proces przygotowania LSR, LGD będzie wypełniać obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Dolina Giełczwi” będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR

www.archiwalna.dolinagielczwi.org

3. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

  1. Gmina Mełgiew: 18 lipca (poniedziałek) godz. 16.00. Miejsce: Sala Gloria, ul. Handlowa 3, 21-007 Mełgiew.

  2. Gmina Milejów: 19 lipca (wtorek) godz. 16.00. Miejsce: sala konferencyjna Urząd Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów.

  3. Gmina Piaski: 20 lipca (środa) godz. 16.00. Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 100, 21-050 Piaski.

  4. Gmina Trawniki: 21 lipca (czwartek) godz. 16.00. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, Trawniki 604, 21-044 Trawniki.

  5. Gmina Rybczewice: 25 lipca (poniedziałek) godz. 16.00. Miejsce: Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie.

4. Umowa na wsparcie przygotowawcze

W dniu 15.06.2022 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Pani Prezes LGD Katarzyna Adamiak podpisała umowę na wsparcie przygotowawcze.

Dzięki środkom na wsparcie przygotowawcze LGD może rozpocząć prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027. Zaplanowaliśmy spotkania z mieszkańcami, prace zespołu roboczego, warsztaty, dyżury konsultacyjne. Jesteśmy otwarci na sugestie – zachęcamy do kontaktów z Biurem LGD.